صنایع روشنایی مازی نور

www.mazinoor.com
گروه محصول
كاربرد
پخش نور
رنگ بدنه
پوشش بدنه
جنس بدنه
RAL رنگ بدنه
منبع نور
درجه حفاظت
نوع نصب
دماي رنگ نور

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 100 وات، 16000 لومن دماي رنگ نور 5000 كلوين به طول 90 سانتي متر ، لنز و پخش نور N

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 100 وات، 16000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين به طول 90 سانتي متر ، لنز و پخش نور N

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 100 وات، 16000 لومن دماي رنگ نور 5000 كلوين به طول 90 سانتي متر ، لنز و پخش نور M

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 100 وات، 16000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين به طول 90 سانتي متر ، لنز و پخش نور M

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 100 وات، 16000 لومن دماي رنگ نور 5000 كلوين به طول 90 سانتي متر ، لنز و پخش نور W

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 100 وات، 16000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين به طول 90 سانتي متر ، لنز و پخش نور W

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 150 وات، 24000 لومن دماي رنگ نور 5000 كلوين به طول 115 سانتي متر ، لنز و پخش نور N

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 150 وات، 24000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين به طول 115 سانتي متر ، لنز و پخش نور N

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 150 وات، 24000 لومن دماي رنگ نور 5000 كلوين به طول 115 سانتي متر ، لنز و پخش نور M

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 150 وات، 24000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين به طول 115 سانتي متر ، لنز و پخش نور M

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 150 وات، 24000 لومن دماي رنگ نور 5000 كلوين به طول 115 سانتي متر ، لنز و پخش نور W

چراغ LED خطي (IP65) روكار/آويز با توان 150 وات، 24000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين به طول 115 سانتي متر ، لنز و پخش نور W

صفحه ۱ از مجموع ۲ صفحه
« ۱ ۲
واتس اپ پشتیبانی بالا