صنایع روشنایی مازی نور

www.mazinoor.com
كاربرد
پخش نور
رنگ بدنه
پوشش بدنه
جنس بدنه
RAL رنگ بدنه
درجه حفاظت
دماي رنگ نور
منبع نور
نوع نصب
گروه محصول
واتس اپ پشتیبانی بالا